Sugestie

Pliki do pobrania oraz inne dokumenty

Literatura dotycząca zamówień publicznych w praktyce

Kurs Euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,2249.

 

Ustawa o zmianie Ustawy z 2012r.:

W dniu 12 października 2012 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Przyjęte przepisy nowelizujące ustawę Prawo zamówień publicznych mają na celu:

1) prawidłowe zaimplementowanie przepisów dyrektywy obronnej 2009/81/WE, co stanowi wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązania wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2) zapewnienie zgodności działań zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności mających na celu zapewnienie zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych, 
3) ochronę bezpieczeństwa państwa oraz polskiego przemysłu obronnego 4) racjonalizację wydatków publicznych dotyczących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 
5) zwiększenie przejrzystości przy udzielaniu zamówień publicznych.

System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych:

W ramach Projektu Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Urząd uruchomił System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych, poświęcony tematyce zamówień publicznych. Celem Systemu jest ułatwienie zainteresowanym dostępu do wiedzy o zasadach udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o zamówienia publiczne. System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych znajduje się pod adresem http://edu.uzp.gov.pl.

Przydatne informacje dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach:

Podstawą systemów zamówień publicznych w Państwach Członkowskich UE są dyrektywy, które regulują procedury przetargowe zarówno w zakresie zamówień tzw. klasycznych – dyrektywa 2004/18/WE, jak i sektorowych – dyrektywa 2004/17/WE. Przepisy dyrektyw odnoszą się do zamówień o wartości powyżej tzw. progów unijnych. Dotyczy to również procedur odwoławczych regulowanych na szczeblu unijnym dyrektywą 89/665/EWG i zmieniającą ją dyrektywą 2007/66/WE. Dyrektywy zawierają podstawowe zasady, wyznaczają minimalne standardy, określają ramy prawne, których implementacja do krajowych porządków prawnych przez Państwa Członkowskie pozwala na harmonizację systemów w ramach całej UE. Poniżej progów unijnych (aktualne progi – patrz Rozporządzenie KE nr 1251/2011) Państwa Członkowskie kształtują krajowe systemy zamówień publicznych, przyjmując różne rozwiązania np. w zakresie publikacji ogłoszeń, procedur, systemów odwoławczych itp..

Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych w Państwach Członkowskich UE?

Informacji na temat systemów zamówień publicznych można szukać na stronach internetowych poszczególnych Państwach Członkowskich, w kompetencji których leżą zamówienia publiczne. Więcej

Pobierz

Poniżej zamieszczamy przydatne linki związane z zamówieniami publicznymi:

Przepisy i ustawy

Wzory wniosków do pobrania

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info