Sugestie

FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym są przetargi / podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Istnieje kilka sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad podpisywania umów. Procedury te często stanowią odmiany przetargu.

 

Zamówień udzielać można w ośmiu opisanych w ustawie trybach:

 • przetaru nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • licytacji elektronicznej.

Przetarg nieograniczony to takie postępowanie, w którym każdy zainteresowany może złożyć swoją ofertę. Jego treść podawana jest do wiadomości publicznej

Przetarg ograniczony różni się tym, że wykonawcy muszą ubiegać się o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu. Ofertę mogą złożyć tylko ci, którzy zostali do tego zaproszeni. Ich liczba musi zapewnić konkurencyjność i waha się między 5 a 20. W przypadku przetargu ograniczonego należy również pamiętać o złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku obu rodzajów postępowań zamawiający ma obowiązek podać ogłoszenie do wiadomości publicznej, tzn. umieścić na stronie internetowej (czasem również na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie).

Jeśli wartość zamówienia przekracza kwoty określone w ustawie, wiadomość o postępowaniu ukazuje się też w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zostaje przekazana do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

Poniżej podano kwoty, które obowiązują przy zamówieniach unijnych.

 
Rodzaj zamówienia Kwota progowa
Zamówienie publiczne – roboty budowlane 5 000 000 euro
Zamówienie publiczne – usługi 200 000 euro
Zamówienie publiczne - dostawy 200 000 euro
Zamówienia na dostawy w sektorach gospodarki wodnej, energetyki i transportu 400 000 euro
Zamówienia na dostawy w sektorze telekomunikacji 750 000 euro
Zamówienia udzielane na podstawie porozumień GATT 130 000 euro

 

Średni kurs złotego będący podstawą przeliczania w stosunku do euro wynosi  4,2249 zł.

Wysokość zamówienia przekłada się zwykle na termin składania ofert. Zazwyczaj im większy przetarg tym dłuższy termin.
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera następujące informacje:

- dane adresowe zamawiającego wraz z jego nazwą

- sprecyzowanie trybu zamówienia

- informacja o wadium

- kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

- miejsce i termin składania ofert

- termin związania ofertą
 

W przypadku przetargu ograniczonego dodatkowo  umieszcza się informację o liczbie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert.

Zamawiający udostępnia również specyfikację istotnych warunków zamówienia zazwyczaj w formie odnośnika do strony internetowej, na której znajdują się dokumenty do pobrania. Zainteresowany przetargiem może zwrócić się z prośbą o udostępnienie dokumentacji, a zamawiający ma na to 5 dni. Opłata, jakiej w zamian zażąda nie może przekroczyć kosztów druku.

W przetargu ograniczonym nie ma obowiązku umieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. Obowiązkowo zamawiający przekazuje dokumentację podmiotom zaproszonym do składania ofert.

Jeśli chodzi o wadium, to w obu trybach postępowania przepisy są takie same. Po przekroczeniu progów unijnych wniesienie wadium jest obowiązkowe. poniżej tych kwot obowiązek wniesienia tej opłaty zależy od zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że jego wartość nie może przekroczyć 3% wartości zamówienia i wpłacane jest przed upływem terminu składania ofert. Wadium ma zabezpieczyć interesy zamawiającego jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

Wartość zamówienia określana jest nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania jeśli dotyczy ono dostaw lub usług. W przypadku robót budowlanych termin ten wydłuża się do 6 miesięcy. Szacunkowa wartość zamówienia to kwota netto. Przy ustalaniu tej kwoty brany jest pod uwagę kosztorys inwestorski oraz  planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. Należy również pamiętać o uwzględnieniu kosztów dostaw materiałów niezbędnych do wykonania tych prac.

Zamawiający samodzielnie dokonują publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym w wersji elektronicznej na portalu Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie ZP jeżeli wartość zamówienia przekracza 14 tys. EUR ale jest niższa od tzw. progów unijnych wynoszących odpowiednio:

 •         130 000 EUR (w przypadku centralnych organów rządowych);

 •         200 000 EUR (w przypadku pozostałych zamawiających klasycznych);

 •         400 000 EUR (w przypadku zamawiających sektorowych);

   dla robót budowlanych

 •         5 000 000 EUR

Zaproszenia do składania ofert w ramach zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi przekraczające określone progi muszą być opublikowane w całej Unii Europejskiej. Odbywa się to poprzez TED, internetowe wydanie Dz.U. S.

 

Wymagana dokumentacja

 

Wśród dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy mogą znaleźć się  wyłącznie takie, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

 

Wykaz wymaganych dokumentów zawarty jest w zamówieniu, specyfikacji lub zaproszeniu do składania ofert.

 

Jeśli wartość przetargu przekracza progi unijne zamawiający wymaga od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Poniżej tych kwot nie jest to wymóg konieczny.

 

Dokumenty, których może wymagać zamawiający to:

 

- odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

- koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli przedmiot zamówienia wymaga od wykonawcy ich posiadania

 

- zaświadczenie potwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych (wystawione prze ZUS lub KRUS)

 

- wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat (w przypadku robót budowlanych)

 

- wykaz dostaw lub usług w ostatnich trzech latach

 

- lista osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 

- sprawozdanie finansowe lub jego część

 

- opłacona polisa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

- informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

 

Wszystkie dokumenty składane są w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku elektronicznej wersji muszą być zabezpieczone podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na temat zamówień publicznych znajdziesz na naszej stronie w zakładkach: Do pobrania, Prasa, Linki.

Przypisujemy tłumaczenia do wyspecjalizowanych firm. Organizujemy tłumaczenie przetargów oraz nabycie dokumentów przetargowych razem z tłumaczeniem.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie testu przetargi.info

Przetargi są ważnym czynnikiem ekonomicznym oraz szansą zdobycia nowych klientów. Zaproszenia do przetargów są ogłaszane w wielu informacjach prasowych oraz  na stronach WWW. Nie trać czasu i pieniędzy szukając możliwości biznesowych – pozwól nam znaleźć ogłoszenia i wysłać Ci te, które odpowiadają Twojej branży!

 • Obszerna baza danych zawierająca przetargi z całej Polski oraz główne projekty z Unii Europejskiej
 • Personalizowane profile wyszukiwania skonfigurowane aby odpowiedzieć na Twoje indywidualne potrzeby
 • Powiadamianie o przetargach z Twojej branży za pomocą codziennie dostarczanej poczty e-mail
 • Darmowe wsparcie naszego zespołu serwisowego

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz
przetarg ograniczony.

Zamawiający może udzielic zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Tak. Nie ograniczamy się jedynie do publikacji zamówień publicznych z BZP czy TED-u. Przeszukujemy także prasę oraz internet w poszukiwaniu zamówień poniżej progów, publikowanych przez prywatne osoby lub przedsiębiorstwa.

 • Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP)
 • Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED)
 • ogłoszenia podprogowe
 • prasa
 • strony internetowe
 • źródła własne
 • ogłoszenia wprowadzane bezpośrednio przez zleceniodawcę

Publikujemy przetargi z prawie każdej branży, w podziale na roboty budowlane, dostawy i usług. Aby sprawdzić czy są jakieś (aktualne) przetargi z Twojej branży, wpisz odpowiedni termin wyszukiwania w naszym „Wyszukiwaniu” (u góry po lewej na tej stronie) lub wybierz nasz 7-dniowy darmowy test 

 

Profile, które proponujemy zawierają gałęzie handlu, które są najczęściej poszukiwane i stanowią odpowiedni punkt wyjściowy przy konfiguracji indywidualnych profili wyszukiwania. Wybierz jedną z poniższych opcji aby znaleźć przetargi z Twojej linii biznesu:

a) Wprowadź własne terminy wyszukiwania:
Podczas rejestracji wprowadź wszystkie te terminy (oraz synonimy!), które opisują co masz do zaoferowania w „Wybierz Profil”. Użyj tylko jednego terminu w danym polu.  

b) Wybierz i dostosuj profil kategorii:
Podczas rejestracji w sekcji „Wybierz Profil” zaznacz ten, który najlepiej odpowiada Twojej działalności. Po zakończeniu możesz dowolnie dostosowywać profil. Chętnie pomożemy Ci w tym procesie.

Jeśli nie znalazłeś odpowiednich przetargów używając Wyszukiwarki na stronie głównej, lub podczas testowania naszej usługi, może to być spowodowane okresowymi wahaniami. W takich przypadkach chętnie przeszukamy nasze archiwa, aby sprawdzić czy abonament byłby korzystny we wcześniejszym okresie.

Nasza baza danych zawiera wszystkie przetargi publiczne ogłoszone w Polsce, ponadto daje możliwość wyszukiwania zamówień z 15 krajów Europy, gdzie mieszczą się nasze siedziby, oraz przetargi z Unii Europejskiej (TED). Jesteśmy jedyną firmą na rynku polskim oferującą dostęp do informacji poniżej progów zamówień aż z 15 krajów: Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Grecji, Hiszpani,  Wielkiej Brytanii  oraz Ukrainy.

Przetargi ogłaszane w całej UE są dostępne w języku polskim i zostaną znalezione za pomocą Twojego profilu wyszukiwania. Aby znaleźć przetargi ogłaszane w poszczególnych krajach, w danych językach narodowych, wybierz spośród poniższych opcji:

 • Kody CPV: Podaj wybrany kod CPV w polu wyszukiwania "2.Opis". Napisz następująco (na przykład): 453*,454* (aby włączyć podgrupy). 
 • Sam skonfiguruj własny profil: Podaj wymagane terminy wyszukiwania w polach wyszukiwania. Skontaktuj się z nami jeśli masz pytania dotyczące składni profilu wyszukiwania.
 • Po skonfigurowaniu słów kluczowych profili: organizujemy tłumaczenie Twojego niemieckiego profilu wyszukiwania na wymagany język. Usługa ta jest dostarczana przez wyspecjalizowane firmy i wymaga dodatkowej opłaty. Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń +48-12-4261470 lub +48-12-4261471.

Nie, usługa testu kończy się automatycznie po 7 dniach. Jeśli chcesz dalej korzystać z serwisu wybierz abonament.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie subskrypcji przetargi.info

Oferty przygotowywane są indywidualnie dla każdego Klienta. Aby otrzymać ofertę należy zapisać się na niezobowiązujący 7 -dniowy test. Dzięki temu nasz Pracownik jest w stanie określić oraz przedstawić Państwu ofertę cenową. Aby zamówić abonament należy wypełnić i odesłać do nas zamówienie faxem bądź zeskanowany dokument pocztą e-mail. (Cennik wysyłany jest indywidualnie po konsultacji z Klientem)

Aby złożyć zamówienie, należy przesłać do nas faxem lub e-mailem czytelnie wypełniony formularz zamówienia. Formularz można pobrać z naszej strony lub bezpośrednio poprzez link (formularz). Aby zamówienie zostało zrealizowane należy pamiętać o umieszczeniu czytelnego podpisu wraz z pieczątką firmową.

 • Obszerna baza danych zawierająca przetargi z całej Polski oraz główne projekty z Unii Europejskiej
 • Personalizowane profile wyszukiwania skonfigurowane aby odpowiedzieć na Twoje indywidualne potrzeby
 • Powiadamianie o przetargach z Twojej branży za pomocą codziennie dostarczanej poczty e-mail
 • Darmowe wsparcie naszego zespołu serwisowego

Niektóre branże są tak specyficzne, że przetargi ogłaszane są bardzo rzadko. Ilość otrzymywanych przetargów zależy również od ustawień wyszukiwarki. Im bardziej zawęzimy pole przeszukiwania zaznaczając np. Jedno województwo, tym bardziej uszczuplimy liczbę otrzymywanych ofert. Kolejnym czynnikiem wpływających bezpośrednio na ilość publikowanych zamówień jest sezonowość, czyli przetargi, których ogłoszenie nie miałoby sensu w określonych porach roku. Takimi przetargami są m.in. Dostawa koksu i,węgla, odśnieżanie, zakup soli drogowej.

Zarówno podczas testu jak i na abonamencie istnieje nieograniczona możliwość konfigurowania ustawień wyszukiwarki. Klient może dowolnie dopisywać kody CPV oraz słowa kluczowe w swoich profilach wyszukiwania. Podczas wyboru abonamentu należy określić liczbę profili wyszukiwania gdyż to od nich zależy cena usługi.

 

Oferujemy trzy rodzaje abonamentu: kwartały, półroczny oraz roczny.

Umowa odpłatnej Usługi dostępu do serwisu v2.przetargi.info zawarta jest na okres wskazany w Zamówieniu zgodny z pkt 2.5. OWH, liczonym od dnia zawarcia Umowy. Zastrzega się jednak, że jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi na 30 dni przed terminem, na jaki została zawarta, przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie umowy na kolejny okres, na jaki była zawarta. Oświadczenie o rezygnacji w przypadku gdy strony potwierdziły zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. W momencie otrzymania rezygnacji Tender Service Sp. z o.o. wysyła potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia oraz informacje na temat końca usługi w serwisie w formie elektronicznej do Klienta. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszymi warunkami.

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info