Sugestie

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z wszystkie

Instytucje zamawiające

Oznaczają państwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki złożone z co najmniej jednej takiej instytucji lub z co najmniej jednego takiego podmiotu prawa publicznego.

Konkurs

Oznacza procedurę, umożliwiającą instytucji zamawiającej nabycie planu lub projektu wybranego przez sąd konkursowy po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Procedurę stosuje sie przede wszystkim w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, architektury oraz inżynierii lub przetwarzania danych.

Kurs złotego

Zgodnie z rozporządzeniami średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2015 r. wynosi: 4,2249 zł
Podstawa prawna: 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 1692).

Kwoty progowe

Kwoty progowe mają zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowana na poziomie lub powyżej następujących progów:
a) 5 186 000 euro w przypadku zamówień  publicznych na roboty budowlane (21.910.331,40- PLN netto)
b) 134 000 euro w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje administracji centralnej i konkursów organizowanych prze te instytucje; w odniesieniu do zamowień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające działające w dziedzinie obronności (566.136,60- PLN netto);
c) 207 000 euro w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego i konkursów organizowanych przez te instytucje; obowiązuje również przy dostawach udzielanych przez instytucje administracji centralnej działające w dziedzinie obronności (874.554,30,- PLN netto)
d) 750 000 euro w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne

Negocjacje z ogłoszeniem

Tryb zamówienia, podczas którego zamawiający, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych. Warunkiem jest aby oferty nie zawierały ceny.

Oferent

Oznacza wykonawcę, który złożył ofertę.

Podmiot prawa publicznego

Oznacza podmiot, który posiada poniższe cechy:
a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
b) posiada osobowość prawną
c) jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego.

Progi unijne

Kwoty wartości zamówienia, dla których lub powyżej których należy stosować procedurę unijną. Progi unijne określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (patrz też kwoty progowe)

Przetarg nieograniczony

Postępowanie, w którym każdy zainteresowany może złożyć swoją ofertę. Jego treść podawana jest do wiadomości publicznej.

Przetarg ograniczony

Wykonawcy muszą ubiegać się o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu. Ofertę mogą złożyć tylko ci, którzy zostali do tego zaproszeni. Ich liczba musi zapewnić konkurencyjność i waha się między 5 a 20. W przypadku przetargu ograniczonego należy również pamiętać o złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Przetargi poniżej 30 tys. euro

Ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się do zamówień o wartości przekraczających tzw. próg bagatelności. Od 16 kwietnia 2014 roku próg ten uległ podwyższeniu do kwoty 30 tys. euro. Zamawiający, który zleca zamówienia poniżej tego progu, nie musi stosować ustawy Pzp. Przy ogłaszaniu przetargów poniżej 30 tys. euro. zamawiający  jest zobowiązany stosować ustawę o finansach publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wszelkie dokumenty, które wytworzyła lub do których odwołuje sie instytucja zamawiająca w celu opisania lub określenia elementów zamówienia lub postępowania.

Tryby udzielania zamówień:

- nieograniczony
- ograniczony
- negocjacje z ogłoszeniem
- negocjacje bez ogłoszenia
- dialog konkurencyjny 
- zamówienie z wolnej ręki
- zapytanie o cenę
- licytacja elektroniczna

Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV)

Międzynarodowe kody zamówień publicznych przypisane do robót budowlanych, towarów i usług w celu usystematyzowania kwestii klasyfikacji zamówień publicznych.
Stosowane przez zamawiającego przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.
(CPV - Common Procurement Vocabulary)

Zamówienia publiczne

Umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług.

Zasada powszechności

Obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych o zamówieniach publicznych dotyczy szerokiego kręgu podmiotów, wymienionych w enumeratywnie w ustawie PZP

Zasada równości

Instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info