Sugestie

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z wszystkie

Podmiot prawa publicznego

Oznacza podmiot, który posiada poniższe cechy:
a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
b) posiada osobowość prawną
c) jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego.

Progi unijne

Kwoty wartości zamówienia, dla których lub powyżej których należy stosować procedurę unijną. Progi unijne określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (patrz też kwoty progowe)

Przetarg nieograniczony

Postępowanie, w którym każdy zainteresowany może złożyć swoją ofertę. Jego treść podawana jest do wiadomości publicznej.

Przetarg ograniczony

Wykonawcy muszą ubiegać się o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu. Ofertę mogą złożyć tylko ci, którzy zostali do tego zaproszeni. Ich liczba musi zapewnić konkurencyjność i waha się między 5 a 20. W przypadku przetargu ograniczonego należy również pamiętać o złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Przetargi poniżej 30 tys. euro

Ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się do zamówień o wartości przekraczających tzw. próg bagatelności. Od 16 kwietnia 2014 roku próg ten uległ podwyższeniu do kwoty 30 tys. euro. Zamawiający, który zleca zamówienia poniżej tego progu, nie musi stosować ustawy Pzp. Przy ogłaszaniu przetargów poniżej 30 tys. euro. zamawiający  jest zobowiązany stosować ustawę o finansach publicznych.

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info