Sugestie

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z wszystkie

Zamówienia publiczne

Umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług.

Zasada powszechności

Obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych o zamówieniach publicznych dotyczy szerokiego kręgu podmiotów, wymienionych w enumeratywnie w ustawie PZP

Zasada równości

Instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info