Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

 

W świetle Umowy zawartej między Spółką a Klientem, Klient niniejszym oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami umownymi, włącznie z poniższymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i Cennikiem, które stanowią integralne części Umowy, co jednocześnie potwierdza poprzez zapłacenie faktury lub jej części. Wszystkie pojęcia użyte w powyższym oświadczeniu mają takie samo znaczenie jak w poniższych Ogólnych Warunkach Handlowych. Ogólne Warunki Handlowe (dalej jako OWH).
 

1. DEFINICJE

1.1 Tender Service Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 26, 31-031 Kraków, o nr identyfikacyjny REGON 120076480, wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście pod numerem 0000239697, jest spółką prawa handlowego świadczącą wszelkie usługi, jak też wszelkie dostawy i realizacje związane ze świadczeniem tychże usług online, za pośrednictwem sieci internetowej (dalej jako „Spółka”).

1.2 Usługa Przetargi.Info jest usługą świadczoną przez Spółkę i obejmującą świadczenie usług, jak też wszelkich dostaw i realizacji z nimi związanych, za pośrednictwem sieci internetowej (dalej jako „usługa Przetargi.Info”).

1.3 Umową o świadczenie usług Przetargi.Info jest umowa zawarta między Spółką a osobą trzecią w sposób określony poniżej w OWH, której integralne części stanowią OWH oraz Cennik usług Przetargi.Info (dalej jako „Umowa”). Na podstawie Umowy Spółka zobowiązuje się wobec osoby trzeciej do świadczenia usługi Przetargi.Info, a osoba trzecia zobowiązuje się zapłacić Spółce cenę za korzystanie z powyższej usługi na warunkach określonych poniżej w OWH.

1.4 Zamówienie złożone przez osobę trzecią stanowi jej propozycję zawarcia Umowy zaadresowaną do Spółki w formie elektronicznej, w postaci wiadomości e-mail, faxem lub drogą pocztową (dalej jako „Zamówienie”). Przed wysłaniem Spółce Zamówienia Klient zapozna się ze wszystkimi postanowieniami Umowy, a przede wszystkim z OWH i Cennikiem usługi Przetargi.Info.

1.5 Klientem jest osoba trzecia, która zawarła ze Spółką Umowę (dalej jako „Klient”).

1.6 Cennikiem jest aktualna taryfa podstawowych i opcjonalnych usług Spółki, obejmująca usługę Przetargi.Info, świadczonych na podstawie Umowy. Stanowi ona integralną część Umowy (dalej jako „Cennik”).

1.7 Konto (login użytkownika) oraz hasło stanowią identyfikacyjne dane dostępu danego Klienta umożliwiające Klientowi dostęp do informacyjnej bazy danych w ramach usługi Przetargi.Info (dalej jako „konto i hasło”).

1.8 Okresem Umownym jest czas trwania Umowy, którego początek stanowi dzień zawarcia Umowy, a koniec dzień, którego cyfrowe oznaczenie w następnym miesiącu, kwartale, półroczu lub roku kalendarzowym jest zgodne z dniem zawarcia Umowy w zależności od zamawianej usługi.

2. Warunki zawarcia Umowy

2.1. Do zawarcia Umowy między Spółką a Klientem dojdzie w chwili przyjęcia przez Spółkę Zamówienia.
2.2. Zamówienie Klienta uznaje się za przyjęte pierwszego dnia świadczenia na rzecz Klienta usługi Przetargi.Info zgodnie z jego Zamówieniem.
2.3. Zamówienie może być złożone pisemnie, na adres Usługodawcy, w formie faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.4. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli wskazane zostaną wszystkie informacje zawarte w formularzu zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.5. Klient może wybrać jako okres trwania umowy następujący okres rozliczeniowy: kwartał, pół roku, rok.
Klientowi w drodze negocjacji może zostać przedsatawiony inny okres rozliczeniowy, który wskazuje się na formularzu zamówienia.

3. Prawa i obowiązki stron Umowy

3.1 Spółka bezzwłocznie po zawarciu Umowy utworzy Klientowi konto i jednocześnie poinformuje go o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient nie może udostępnić udzielonego mu konta i hasła osobie trzeciej, a także jest zobowiązany zachować należytą staranność, aby osoba trzecia w jakikolwiek sposób nie poznała brzmienia jego konta i hasła, a także aby nie korzystała z przydzielonego mu konta i hasła. W przypadku naruszenia opisanego w niniejszym punkcie obowiązku Klienta lub też w przypadku podejrzenia odnośnie nieuprawnionego korzystania z konta Klienta przez osobę trzecią, Klient jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym Spółkę w formie pisemnej. Jeżeli Klient nie spełni którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszym punkcie OWH, Spółka ma prawo ograniczyć bądź wstrzymać dostęp Klienta do usługi Przetargi.Info.

3.2 Klient jest uprawniony do korzystania z usługi Przetargi.Info oraz związanych z nią dostaw i realizacji (materiały robocze, podręczniki oraz jakiekolwiek zestawienia z bazy danych, które zostaną mu przekazane do dyspozycji) wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie lub przez firmę, na rzecz której wykonuje swoje obowiązki, działalności gospodarczej. Klient nie może udostępniać lub świadczyć usługi Przetargi.Info oraz związanych z nią dostaw i realizacji na rzecz osoby trzeciej. Przede wszystkim zaś nie może udostępniać lub świadczyć całości usługi Przetargi.Info, jej poszczególnych dostaw i realizacji, a także danych w nich zawartych poprzez ich powielanie, szerzenie oraz odpłatne, bądź nieodpłatne przekazywanie do korzystania osobie trzeciej. Klient nie może również naśladować świadczenia usługi Przetargi.Info oraz związanych z nią dostaw i realizacji (przede wszystkim wykorzystanego oprogramowania, budowy bazy danych oraz formatowania obrazu poszczególnych dokumentów). Obie strony Umowy powinny respektować prawa i obowiązki Klienta oraz Spółki określone w niniejszym punkcie OWH przez cały okres obowiązywania Umowy, a także przez czas nieokreślony po jej wygaśnięciu. Klient może podjąć działania pozostające w sprzeczności z niniejszym punktem wyłącznie po uprzednim otrzymaniu od Spółki pisemnej zgody.

3.3 Do Klienta należy zapewnienie aktualnie wymaganych warunków technicznych umożliwiających korzystanie z usługi Przetargi.Info.

3.4 Podczas korzystania z usługi Przetargi.Info Klient nie może korzystać z urządzeń, oprogramowania lub innych technologii, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie usługi Przetargi.Info. Klient powinien wstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie usługi Przetargi.Info. Z Usługi Przetargi.Info można korzystać wyłącznie w ustalonym zakresie i w ramach normalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.5 Z powodu zachowania standardów jakości bądź też ze względu na rozwój techniczny i gospodarczy Spółka jest uprawniona w dowolnym momencie rozszerzyć bądź ograniczyć zakres świadczenia usługi Przetargi.Info. Spółka poinformuje Klienta w formie określonej w punkcie 12.2 Umowy o istotnym lub uzasadnionym rozszerzeniu bądź ograniczeniu usługi Przetargi.Info.

4. Cena i warunki płatności

4.1 Ceny za świadczenie usługi Przetargi.Info zostały ustalone jako ceny umowne i są podane oraz naliczane zgodnie z przesłanym Cennikiem.

4.2 Spółka jest uprawniona do zmiany struktury i wysokości cen określonych w Cenniku w sposób i na warunkach określonych w punkcie 12 OWH.

4.3 Klient jest zobowiązany do zapłacenia Spółce ceny za świadczenie usługi Przetargi.Info (dalej jako „Abonament”) w wysokości określonej w Cenniku.

4.4 Klient zapłaci Abonament za zamówiony Okres Umowny na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę na warunkach określonych w OWH i w Cenniku. Inne opłaty związane z korzystaniem z usługi Przetargi.Info nieokreślone w Cenniku a wynikające z osobnych ustaleń z Klientem mogą być fakturowane Klientowi za każdy miesiąc kalendarzowy.

4.5 Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury na początku Okresu Umownego.

4.6 Klient jest zobowiązany zapłacić Spółce Abonament bez jakichkolwiek potrąceń na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę, której termin płatności będzie wynosił 7 (słownie: siedem) dni od daty jej wystawienia na rzecz Klienta.

4.7 W przypadku opóźnienia z zapłatą Abonamentu lub pozostałych opłat Klient jest zobowiązany do zapłacenia ustawowo określonych odsetek za opóźnienie od dłużnej kwoty. Powyższy zapis nie ogranicza roszczenia odszkodowawczego (przede wszystkim do pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem kwoty dłużnej), które powstaje po stronie Spółki w związku z opóźnieniem Klienta w dokonaniu płatności.

5. Ochrona praw autorskich

5.1 Dostawy i realizacje świadczone w związku z usługą Przetargi.Info są chronione prawem autorskim.

5.2 Strony Umowy oświadczają, iż dostawy i realizacje wykonane w związku ze świadczeniem usługi Przetargi.Info podlegają ochronie odpowiadającej swoim zakresem ochronie z tytułu praw autorskich również w przypadku jakiegokolwiek poddania w wątpliwość (przez sąd lub inny organ) powstania po stronie Spółki praw autorskich wobec powyższych dostaw i realizacji wykonanych w związku ze świadczeniem usługi Przetargi.Info.

6. Trwanie i zakończenie Umowy

6.1. Umowa odpłatnej Usługi dostępu do serwisu www.przetargi.info zawarta jest na okres wskazany w Zamówieniu zgodny z pkt 2.5., liczonym od dnia zawarcia Umowy. Zastrzega się jednak, że jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi na 30 dni przed terminem, na jaki została zawarta, przyjmuje się, że Klient wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie umowy na kolejny okres, na jaki była zawarta. 
Oświadczenie o rezygnacji w przypadku gdy strony potwierdziły zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.
W momencie otrzymania rezygnacji Tender Service Sp. z o.o. wysyła potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia oraz informacje na temat końca usługi w serwisie w formie elektronicznej do Klienta.
6.2. Spółka może dokonać wypowiedzenia Umowę ze skutkiem natychmiastowym (w dniu doręczenia wypowiedzenia) w formie pisemnej doręczonej Klientowi, jeżeli:
i) Klient naruszył którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszych OWH;
ii) Spółka udowodni, że przestała mieć swobodny dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi Przetargi.Info, ewentualnie do części tych danych;
iii) w stosunku do majątku Klienta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, bądź też sąd odrzucił wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, sąd orzekł o zaspokojeniu wierzycieli z majątku Klienta bądź też sąd odrzucił wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu niedostatecznej wysokości majątku Klienta;
iv) Klient opóźnia się z płatnościami za świadczoną usługę Przetargi.Info, a swojego zobowiązania nie wykonał także w wyznaczonym dodatkowym terminie 14 dni od chwili otrzymania pisemnego wezwania do wykonania zobowiązania.
Jeżeli zaistniałby którykolwiek z powyższych powodów zakończenia obowiązywania Umowy, Spółka jest uprawniona wstrzymać Klientowi dostęp do usługi Przetargi.Info.

7. Odszkodowanie ryczałtowe

7.1 W przypadku zakończenia stosunku umownego zgodnie z punktem 6.2 Klient jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Spółce szkody, przede wszystkim jednak Klient zobowiązany jest zapłacić Spółce odszkodowanie ryczałtowe w wysokości ceny ustalonej za świadczenie usługi Przetargi.Info za okres od dnia wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym do końca Roku Umownego. Powyższy zapis nie ogranicza obowiązku zapłaty za świadczone usługi do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

8. Zakres odpowiedzialności i naprawa szkody

8.1 Klient jest odpowiedzialny za wyrządzone przez siebie szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka nie odpowiada za szkody pośrednie, szkody stanowiące następstwo oraz utracone zyski. Klient odpowiada za wyrządzoną szkodę bez względu na to, czy powstała ona z jego winy, czy też nie.

8.2 Spółka nie odpowiada i nie gwarantuje pełności i poprawności danych zawartych w prospektach i innych materiałach dotyczących ofert i warunków świadczenia usługi Przetargi.Info. Klient jest świadomy tego, iż dane dostarczane w ramach usługi Przetargi.Info nie są przez Spółkę kontrolowane pod względem ich poprawności, a w szczególności nie są kontrolowane podane terminy, kompletność, zgodność z prawem, stosowalność czy też dokładny obraz graficzny. W powyższym zakresie Spółka nie jest zobowiązana do kontroli danych. Spółka nie odpowiada też za: błędy i niepoprawność danych powstałe przy transmisji lub świadczeniu Klientowi usługi Przetargi.Info; przerwę w świadczeniu usługi Przetargi.Info zaistniałą w wyniku awarii sprzętu komputerowego Klienta lub Spółki; jakiekolwiek wadliwe świadczenie usługi Przetargi.Info spowodowane urządzeniami telekomunikacyjnymi, przerwaniem połączenia bądź obniżeniem jakości transmisji w wyniku warunków atmosferyczny. Spółka nie odpowiada również za szkodę powstałą w wyniku okoliczności, ewentualnie wydarzeń, za zaistnienie których Spółka nie ponosi winy, na przykład: awarie o charakterze klęsk żywiołowych, przerwy w dostawie energii elektrycznej, sytuacje kryzysowe, epidemie, mobilizacja oraz inne okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność na mocy obowiązujący przepisów prawa.

8.3 Usługa Przetargi.Info jest świadczona bez gwarancji stałego dostępu. Spółka podejmuje wszelkie wysiłki w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usługi Przetargi.Info. Spółka nie odpowiada jednak za ograniczenia dostępu Klienta do usługi Przetargi.Info spowodowane wadami technicznymi lub wadami w oprogramowaniu sprzętu Klienta, wyłączeniami uwarunkowanymi działaniem systemu lub normalnymi okresami oczekiwania. Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze wobec Spółki, o ile szkoda nie powstała w wyniku zawinionego działania Spółki. Wyłącza się również roszczenia odszkodowawcze za szkody powstałe w wyniku określonej zawartości danych dostarczonych w ramach usługi Przetargi.Info w kontekście zdarzeń określonych w punkcie 8.2 OWH.

9. Gromadzenie i przetwarzanie danych o Klientach

Pełną informację na temat ochrony prywatności można znaleźć tutaj

10. Przerwa lub ograniczenie w świadczeniu usługi Przetargi.Info

10.1 Spółka ma prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi Przetargi.Info bez uprzedniego powiadomienia na niezbędny czas z następujących powodów:

a) istotnych organizacyjnych, technicznych lub transmisyjnych, na przykład z powodu przekroczenia przepustowości, konserwacji, naprawy i restrukturyzacji;

b) siły wyższej, na przykład awarii, klęski żywiołowej;

c) przerwy w dostawie energii elektrycznej, sytuacji kryzysowej, epidemii, mobilizacji, strajku i innych podobnych powodów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowią siłę wyższą wyłączającą odpowiedzialność;

d) wydania decyzji przez właściwy organ państwowy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

10.2 Spółka ma prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi Przetargi.Info na rzecz Klienta bez uprzedniego powiadomienia z powodu:

a) wykorzystywania jej w niewłaściwym celu, aż do chwili zaprzestania takiego wykorzystywania lub wprowadzenia zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających takie wykorzystywanie;

b) naruszenia postanowień Umowy przez Klienta;

c) niezapłacenia przez Klienta Abonamentu lub opłat za inne usługi w terminie 14 dni od terminu wymagalności, aż do chwili zapłacenia lub wygaśnięcia Umowy.

11. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

11.1 Spółka ma prawo do przeniesienia na osobę trzecią wszelkich praw i obowiązków Spółki wynikających z Umowy („Przeniesienie Umowy”). Spółka jest zobowiązana do poinformowania w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta o Przeniesieniu Umowy. Przeniesienie Umowy jest skuteczne po upłynięciu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia przesłania Klientowi powyższej wiadomości e-mail, o ile Klient w powyższym terminie nie sprzeciwi się w formie pisemnej Przeniesieniu Umowy.

12. Zmiany

12.1 Spółka ma prawo do wprowadzania zmian w Umowie, a w szczególności w OWH i Cenniku (dalej jako „Warunki Umowne”). 

13. Powiadamianie

13.1 Klient powinien bezzwłocznie powiadamiać o danych identyfikacyjnych i ich zmianach, niezbędnych do zagwarantowania kontaktu elektronicznego, dokonując zmian tychże danych w formie elektronicznej na właściwej stronie internetowej Spółki.

14. Prawo i właściwość sądowa

14.1 Prawem właściwym dla całego zakresu Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Do praw i obowiązków stron określonych w Umowie, bądź też bliżej przez nią nie sprecyzowanych, stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu Handlowego oraz pozostałych przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

14.2 Strony ustalają, że dla rozstrzygania w pierwszej instancji wszelkich sporów, które powstaną w związku z niniejszą Umową, a w szczególności sporów o obowiązywanie, interpretację bądź też unieważnienie, właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy strony wnoszącej pozew.

15. Postanowienia ogólne i końcowe

15.1 OWH obowiązują przez cały okres obowiązywania stosunku umownego zawartego między Klientem a Spółką, także po jego ukończeniu do chwili zaspokojenia wszelkich roszczeń z niego wynikający.

15.2 Miejscem wykonania zobowiązania w odniesieniu do świadczenia usługi Przetargi.Info oraz miejscem płatności jest miejsce siedziby Spółki.

15.3 Polskie brzmienie tekstu OWH jest wiążące.

15.4 OWH i Cennik stanowią integralne części Umowy.

15.5 W przypadku, jeżeli niektóre postanowienia Umowy oraz OWH i Cennika, byłby nieważne już w chwili zawarcia Umowy, bądź też, jeżeli stałyby się nieważne po zawarciu Umowy, fakt ten nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce nieważnych postanowień zostaną zastosowane odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego lub inne obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, których treść i cel są najbardziej zbieżne z treścią i celem Umowy.

15.6 OWH i Cennik zostaną dostarczone Klientowi przed zawarciem Umowy.

15.7 Powyższe OWH obowiązują od dnia 25 stycznia 2006 roku.